รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการซื้อขาย

การสมัครสมาชิก การใช้บริการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.extramactech.co.th เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ บริษัท เอ็กตร้าแมคเทค ทุกประการ

1. ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดอันที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข ไม่ล่วงละเมิดสิทธิอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางบริษัท หรือบุคคลอื่น

2. ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ ยับยั้ง ปิดกั้น และลบ เนื้อหาข้อมูล (Content) ใดๆ ในเว็บไซต์ www.extramactech.co.th โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

3. สิทธิของ “ผู้ใช้บริการ” ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานของบริษัท การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์ www.extramactech.co.th ได้ตามที่ผู้บริหารบริษัทเห็นสมควรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ด้วยตนเอง

Shop
0 Cart